Ból kręgosłupa

utworzone przez | | Blog

Ból krę­go­słupa jest jed­nym z naj­częst­szych pro­ble­mów zdro­wot­nych, które doty­kają ludzi. Może on mieć różne przy­czyny i objawy, ale jedno jest pewne — wpływa nega­tyw­nie na jakość życia i spraw­ność fizyczną. Przyj­rzymy się bli­żej temu pro­ble­mowi, jego przy­czy­nom oraz spo­so­bom radze­nia sobie z bólem krę­go­słupa. 

Krę­go­słup jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów naszego ciała. Składa się z 33–34 krę­gów, które są połą­czone przy pomocy sta­wów. Pełni on wiele istot­nych funk­cji, takich jak pod­trzy­my­wa­nie ciała, ochrona rdze­nia krę­go­wego oraz umoż­li­wia­nie ruchu. Jed­nak ze względu na swoją struk­turę, krę­go­słup jest rów­nież podatny na róż­nego rodzaju urazy i scho­rze­nia. Pamię­tajmy o tym, że jest on oto­czony mię­śniami, które napi­nają się i mogą powo­do­wać mocny ból. 

Przy­czyny bólu krę­go­słupa

Ból krę­go­słupa może mieć różne przy­czyny. Jedną z naj­częst­szych jest nie­wła­ściwa postawa ciała. Dłu­go­tr­wałe sie­dze­nie w nie­od­po­wied­niej pozy­cji, np. przy biurku, może pro­wa­dzić do prze­cią­że­nia krę­go­słupa i powsta­nia bólu. Inne przy­czyny to urazy, takie jak skrę­ce­nie krę­go­słupa, prze­pu­klina dysku, czy zła­ma­nie kręgu. Czę­sto ból krę­go­słupa jest rów­nież zwią­zany z wie­kiem i natu­ral­nym pro­ce­sem sta­rze­nia się orga­ni­zmu. 

Objawy bólu mogą być różne, w zależ­no­ści od przy­czyny. Naj­czę­ściej wystę­puje uczu­cie sztyw­no­ści i napię­cia w oko­licy krę­go­słupa, które może pro­mie­nio­wać do innych czę­ści ciała, takich jak ręce czy nogi. Ból może być ostry prze­szy­wa­jący lub prze­wle­kły nasi­la­jący się pod­czas ruchu, lub dłu­go­trwa­łego sie­dze­nia. Czę­sto towa­rzy­szą mu rów­nież inne dole­gli­wo­ści, takie jak zawroty głowy, nud­no­ści czy pro­blemy z oddy­cha­niem. 

Co zro­bić, kiedy boli?

W przy­padku bólu ważne jest jak naj­szyb­sze ziden­ty­fi­ko­wa­nie przy­czyny i pod­ję­cie odpo­wied­nich dzia­łań. W pierw­szej kolej­no­ści warto skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą, który prze­pro­wa­dzi dokładny wywiad i zrobi bazę testów dobra­nych pod Twoje dole­gli­wo­ści oraz może zle­cić bada­nia dia­gno­styczne. W więk­szo­ści dole­gli­wo­ści wystar­czą testy i wywiad!

Różne przy­czyny bólu krę­go­słupa mogą wywie­rać zróż­ni­co­wany wpływ na tre­ning. Jeżeli mamy do czy­nie­nia z ostrym bólem krę­go­słupa, lepiej jest zre­zy­gno­wać z ćwi­czeń i skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą. W przy­padku prze­wle­kłego bólu tre­ning może przy­nieść korzy­ści, wzmac­nia­jąc mię­śnie dookoła ple­ców wraz z mię­śniami bio­der (bo tu najczę­ściej leży przy­czyna Two­jego bólu), dzięki temu poprawi się kon­dy­cja Two­jego krę­go­słupa. 

Ist­nieje wiele rodza­jów ćwi­czeń, które mogą pomóc w budo­wa­niu siły mię­śni, które zabez­pie­czą Twój krę­go­słup i popra­wią postawę ciała. Do tych rodza­jów należą ćwi­cze­nia roz­cią­ga­jące wzmac­nia­jące mię­śnie, a co naj­waż­niej­sze, żeby były indy­wi­du­al­nie dobrane. Jed­nak ważne jest uni­ka­nie ćwi­czeń, które źle wyko­ny­wane obcią­żają krę­go­słup, takich jak podno­sze­nie cię­ża­rów, przy­siady z obcią­że­niem, czy ćwi­cze­nia wyma­ga­jące nagłych ruchów. Przed wyko­na­niem któ­re­goś z powyż­szych ćwi­czeń zachę­cam naj­pierw do kon­sul­ta­cji. 

Musisz pamię­tać, że Twój krę­go­słup nie może boleć, kiedy schy­lasz się, kiedy podno­sisz coś cięż­kiego, kiedy wcho­dzisz po scho­dach, bo jeżeli boli, to należy przy­wró­cić jak naj­szyb­ciej spraw­ność Two­ich ple­ców, a tre­ning medyczny będzie dla Cie­bie dosko­na­łym roz­wią­za­niem.

Maciej Czeropski
Maciej Czeropski
13:55 07 Aug 23
Pełen profesjonalizm. Przyszedłem do Łukasza z przewlekłym bólem pleców. Przeprowadził szczegółowy wywiad, w prosty sposób wyjaśnił dalsze postępowanie, szybko pojawiły się pierwsze efekty. Proponowane ćwiczenia, zarówno w domu i w sali są różnorodne i ciekawe, pozytywna atmosfera zachęca do wysiłku. Każde z ćwiczeń jest szczegółowo wyjaśnione a ich natężenie dostosowane do ćwiczącego. Polecam!
Wojtek Poskrop
Wojtek Poskrop
08:36 30 Jun 23
Daria Doga
Daria Doga
11:38 20 Jun 23
Trafiłam do Pana Łukasza z bólem kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym. Praca siedzącą stawała się uciążliwa. Leki i nastawiania już nie pomagały.Po jednej wizycie i tygodniowych banalnych ćwiczeniach w domu (12 min) bólu nie ma.Ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.Profesjonalne podejście i miła atmosfera. Serdecznie polecam.
Anna Liszewska
Anna Liszewska
22:00 03 Jun 23
Trafiam do Pana Łukasza z bólem kręgosłupa który dokucza od 6 lat .Po dokładnym szczegółowym wywiadzie,Pan Łukasz dobrał ćwiczenia.Po systematycznych ćwiczeniach mosze powiedzieć że naprawdę ,,ćwiczenia dzuaĺają cuda,,😉promieniowanie na karku które miałam prawie cały czas teraz czasami sobie przypominam że miałam...Z czystym sumieniem mogę polecić Pana Łukasza bardzo dobra fachowa opieka 👍🙂Podoba mi się to że każde ćwiczenie wykonuje pod okiem Pana Łukasza A wtedy wiem jak w domu prawidłowo wykonywać.BARDZO POLECAM KAŻDEMU Z RÓŻNYMI BÓLAMI ,DOLEGLIWOŚCIAMI PANA ŁUKASZA
Zobacz wszystkie opinie
js_loader