7 ćwi­czeń, aby pozbyć się bólu ple­ców

utworzone przez | | Blog | 0 komentarzy

Dla­czego ćwi­cze­nia uła­twią pozby­cie się bólu ple­ców?

Ból ple­ców to pow­szechny pro­blem, który może mieć wiele przy­czyn. W więk­szo­ści przy­pad­ków może być wyni­kiem skró­co­nych i sła­bych mię­śni bądź nadmier­nie roz­cią­gnię­tych, przez co Twój krę­go­słup będzie prze­cią­żany co może dopro­wa­dzić do bólu ple­ców.
Dzieje się tak, kiedy długo 8–10 godzin lub wię­cej prze­by­wasz w pozy­cji sie­dzą­cej.
Twój krę­go­słup jest stwo­rzony, aby zgi­nać się, pro­sto­wać, skrę­cać w każdą stronę po pro­stu kocha ruch.

 Jest on sta­bi­li­zo­wany przez mię­śnie, to ich pra­wi­dłowe napię­cie utrzy­muje krę­go­słup pod­czas wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści takich jak:
-schy­la­nie się pod­czas ubie­ra­nia
-wsta­wa­nie z łóżka
-kuca­nie i wsta­wa­nia, kiedy wią­żesz buta
– podno­sze­nie cięż­kich przedmio­tów.
Pod­czas schy­la­nia się, kiedy chcesz podnieść dłu­go­pis z podłogi, powi­nie­neś robić to swo­bod­nie bez napi­na­nia się i nie bez mar­twie­nia się, że wyko­nu­jesz ruch na zgię­tych ple­cach, ale jeżeli podno­sisz cięż­kie przedmioty, należy spiąć mię­śnie sta­bi­li­zu­jące krę­go­słup, aby go nie prze­cią­żać. Oby­dwie czyn­no­ści nie powinny wywo­ły­wać bólu.
Wdro­że­nie ćwi­czeń uła­twi pozby­cie się bólu ple­ców i zapo­bie­gnie jego nawro­tom.

Wpływ ćwi­czeń na ból ple­ców

Ćwi­cze­nia mogą popra­wić siłę i ela­stycz­ność mię­śni, co może pomóc w sta­bi­li­za­cji krę­go­słupa i zmniej­sze­niu obcią­że­nia sta­wów. Mogą rów­nież pomóc w popra­wie rów­no­wagi i koor­dy­na­cji, co może zmniej­szyć ryzyko ura­zów.
Dodat­kowo ćwi­cze­nia mogą pomóc w zmniej­sze­niu stresu, który może rów­nież przy­czyniać się do bólu ple­ców.
Jeśli pró­bo­wa­łeś ćwi­czyć w domu, a ból ple­ców nasi­lał się, to zna­czy, że ćwi­cze­nia nie były dla Cie­bie, wtedy należy skon­sul­to­wać się z tera­peutą, który znaj­dzie przy­czynę Two­jego bólu. Spe­cja­li­sta pomoże Ci dobrać odpo­wied­nie ćwi­cze­nia i usta­lić bez­pieczny pro­gram tre­nin­gowy dosto­so­wany pod Cie­bie.
Ist­nieje wiele ćwi­czeń, które mogą pomóc w bólu ple­ców.
Podaje Ci przy­kłady ćwi­czeń, są to ćwi­cze­nia ogólne.
Pamię­taj, ćwi­cze­nia nie powinny nasi­lać dole­gli­wo­ści bólo­wych.

Przy­kłady 7 ćwi­czeń, aby pozbyć się bólu ple­ców

1. Kocie grzbiety

Kocie grzbiety to ćwi­cze­nie popra­wia­jące ela­stycz­ność krę­go­słupa. Wyko­nuje się je w pozy­cji klęku pod­par­tego, na prze­mian wygi­na­jąc i pro­stując krę­go­słup.

Wyko­na­nie ćwi­cze­nia:

1. Ustaw się w pozy­cji klęku pod­par­tego tak, aby nad­garstki znaj­do­wały się pod bar­kami, a kolana pod bio­drami.

2. Opuść głowę tak, aby broda zbli­żyła się do szyi, jed­no­cze­śnie z zaokrągleniem krę­go­słupa w kie­runku sufitu.

3. Następ­nie skie­ruj czoło do sufitu, jed­no­cze­śnie wygi­na­jąc krę­go­słup w kie­runku podłogi, tak jak­byś chciał dotknąć brzu­chem podłoża.

Wyko­naj po 30 powtó­rzeń.

Korzy­ści:

Popra­wia­jąc zakresy zgię­cia i wypro­stu krę­go­słupa mogą pomóc w pozby­ciu się bólu i sztyw­no­ści.

2. Rota­cja krę­go­słupa pier­sio­wego w leże­niu na boku

Wyko­na­nie:

1. Połóż się na pra­wym boku, lewą nogę połóż na wałku do rolowania. Kolano lewej nogi ma  utwo­rzyć kąt 90 stopni mię­dzy udem a tuło­wiem dociskając wcześniej wspomniany walek.
2. Prawą nogę wypro­stuj w bio­drze i kola­nie. Ręce wycią­gnij do przodu, two­rząc kąt 90 stopni do tuło­wia. Pod głowę podłóż poduszkę dla wygody.
3. lewą rękę prze­łóż za sie­bie, rotu­jąc się w klatce, tak aby prawa ręka nie ode­rwała się od podłogi, a lewe kolano od wałka.

Wyko­naj 20 powtó­rzeń rotacji w lewą stronę, potem zmień stronę i zrób tyle samo powtó­rzeń.

Wska­zówki:

Skup się na oddy­cha­niu, wyko­nu­jąc wdech pod­czas rota­cji tuło­wia w jedną stronę i wydech pod­czas rota­cji w drugą stronę.

Korzy­ści z wyko­ny­wa­nia rota­cji krę­go­słupa pier­sio­wego leżąc na boku:

Poprawa ela­stycz­no­ści mię­śni odpo­wie­dzial­nych za rota­cję krę­go­słupa pier­sio­wego przyda Ci się, kiedy obra­casz się w samo­cho­dzie, kiedy się­gasz torebkę z tyl­nego sie­dze­nia lub chcesz spoj­rzeć na dziecko wpięte w fote­lik na tyl­nej kana­pie.

3. 90/90 z rota­cją krę­go­słupa pier­sio­wego

90/90 z rota­cją krę­go­słupa pier­sio­wego to ćwi­cze­nie popra­wia­jące zakres w bio­drze i w krę­go­słupie pier­sio­wym

Wyko­na­nie ćwi­cze­nia:
1. Ułóż się na pra­wym boku z ugię­tymi kola­nami w kie­runku klatki pier­sio­wej.
2. Pod­pie­ra­jąc się na pra­wym łok­ciu, podnieś tułów do góry. Kąt 90 stopni ma two­rzyć prawe udo z tuło­wiem, a taki sam kąt zacho­waj w kola­nie.
3. Lewą nogę wyco­faj tak, aby kolano, bio­dro i bark znaj­do­wały się w jed­nej linii, zacho­wu­jąc kąt w kola­nie 90 stopni.
Nie zmie­nia­jąc pozy­cji, zacznij lewą rękę kie­ro­wać pod prawą pachą, się­ga­jąc jak naj­da­lej za sie­bie.
4. Powrót lewej ręki jest do pozycji gdzie jest skierowana w sufit prostopadle do podloża.
5. Wyko­naj 30 powtó­rzeń na każdą stronę.

Wska­zówki:

Skup się na oddy­cha­niu, wyko­nu­jąc wdech nosem  i z wydechem wykonaj rota­cje tuło­wia.

Korzy­ści z wyko­ny­wa­nia 90/90 z rota­cją krę­go­słupa pier­sio­wego:

Ćwi­cze­nie może pomóc w pozby­ciu się bólu w dol­nej czę­ści ple­ców, a także w pozby­ciu się sztyw­no­ści w bio­drach.

4. Dead bug

Dead bug to ćwi­cze­nie wzmac­nia­jące mię­śnie brzu­cha, w tym mię­śnie pro­ste brzu­cha, mię­śnie sko­śne brzu­cha i mię­śnie poprzeczne brzu­cha. Wyko­nuje się je w pozy­cji leżą­cej na ple­cach, naprze­mien­nie opusz­cza­jąc koń­czyny dolne i górne do podłoża.

Wyko­na­nie ćwi­cze­nia:

1. Połóż się na ple­cach z nogami ugię­tymi w kie­runku klatki pier­sio­wej, two­rzącymi kąt 90 stopni do tuło­wia i rękami skie­ro­wa­nymi w kie­runku sufitu.
2. Nap­nij mię­śnie brzu­cha.
3. Zacz­nij opusz­czać lewą rękę za głowę jed­no­cze­śnie z prawą nogą w kie­runku podłogi.
4. Pod­czas opusz­cza­nia koń­czyn utrzy­muj krę­go­słup w neu­tral­nej pozy­cji, wci­śnij kość krzy­żową w podłoże.
5. Po dotknię­ciu podłoża prawą stopą i lewą ręką wróć do pozy­cji wyj­ścio­wej.
6. Pow­tórz ruch w drugą stronę, opusz­cza­jąc prawą rękę i lewą nogę.
Wyko­naj łącz­nie 20 powtó­rzeń.

Wska­zówki:
Pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia utrzy­muj krę­go­słup w neu­tral­nej pozy­cji, uni­ka­jąc nadmier­nego wygię­cia.
Nap­nij mię­śnie brzu­cha, aby utrzy­mać sta­bil­ność krę­go­słupa.
Skup się na oddy­cha­niu, wyko­nu­jąc wdech nosem i z wydechem opuszczaj kończyny utrzymując napięty brzuch.

Korzy­ści:


Wzmoc­nie­nie brzu­cha może pomóc w bólach dol­nego odcinka ple­ców.

5. Przy­cią­ga­nie kolana do klatki pier­sio­wej w leże­niu na ple­cach z gumą zacze­pioną na sto­pach

Wyko­na­nie ćwi­cze­nia:

1. Połóż się na ple­cach na macie, z gumą zacze­pioną na sto­pach.
2. Lekko pod­cią­gnij spo­je­nie łonowe w kie­runku swo­jej klatki.
3. Przy­cią­gnij prawą nogę do klatki pier­sio­wej, lewą wypro­sto­waną doci­śnij do podłogi.
Pod­czas przy­cią­ga­nia nogi utrzy­muj krę­go­słup w neu­tral­nej pozy­cji, uni­ka­jąc nadmier­nego wygię­cia.
4. Pow­tórz ruch w drugą stronę, przy­cią­ga­jąc lewą nogę do klatki pier­sio­wej.
5. Wyko­naj 20 powtó­rzeń na każdą stronę.

Wska­zówki:

Nap­nij mię­śnie brzu­cha, aby utrzy­mać sta­bil­ność ciała.
Skup się na oddy­cha­niu, wyko­nu­jąc wydech pod­czas przy­cią­ga­nia nogi do klatki pier­sio­wej i wdech pod­czas pozy­cji wyj­ścio­wej.

Korzy­ści z wyko­ny­wa­nia tego ćwi­cze­nia:

– Wzmac­niają i uela­stycz­niają mię­śnie zgi­na­jące bio­dro, co może zmniej­szyć sztyw­ność i ból krę­go­słupa, a także wyeli­mi­no­wać kłu­jący ból z przodu bio­dra.

6. Glute bridge

Glute bridge to ćwi­cze­nie wzmac­nia­jące mię­śnie poślad­ków i mię­śnie brzu­cha. Wyko­nuje się je w pozy­cji leżą­cej na ple­cach, uno­sząc bio­dra do góry.

Wyko­na­nie ćwi­cze­nia:

1. Połóż się na ple­cach na macie, z ugię­tymi nogami w kola­nach pod kątem 90 stopni. Stopy powinny być pła­sko na podło­dze, na sze­ro­kość bio­der.
2. Pod­cią­gnij lekko spo­je­nie łonowe w kie­runku swo­jej klatki tak, aby usta­wić swój krę­go­słup w pozy­cji neu­tral­nej.
3. Nap­nij brzuch i unieś bio­dra do góry, tak aby Twoje ciało utwo­rzyło linię pro­stą od kolan do bar­ków.
4. Pozy­cję utrzy­muj przez 5–10 sekund.
5. Opuść bio­dra w dół do pozy­cji wyj­ścio­wej.
6. Wyko­naj 10–15 powtó­rzeń.

Wska­zówki:

Pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia utrzy­muj krę­go­słup w neu­tral­nej pozy­cji, uni­ka­jąc nadmier­nego wygię­cia.
Mię­śnie brzucha napnij, aby zacho­wać sta­bil­ność krę­go­słupa.
Skup się na oddy­cha­niu, wdech pod­czas pozy­cji począt­ko­wej i wydechem unieś biodra.

Korzy­ści z wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia:

Wzmac­niają mię­śnie poślad­ków i brzu­cha są to mię­śnie postu­ralne, czę­sto osła­bione, kiedy dużo czasu spę­dzasz w pozy­cji sie­dzą­cej.
Może pomóc w bólu dol­nego odcinka ple­ców.

7. Odwo­dze­nie nogi w leże­niu na boku z gumą „clam­shell”

Ćwi­cze­nia te wzmac­niają mię­śnie poślad­kowe i mię­śnie sko­śne brzu­cha. Wyko­nuje się je w pozy­cji leżą­cej na boku, odwo­dząc nogę w bok.

Wyko­na­nie ćwi­cze­nia:

1. Połóż się na pra­wym boku, z ugię­tymi nogami w kola­nach pod kątem 120 stopni do tuło­wia.
2. Umieść gumę tuż nad kola­nami, tak aby była napięta.
3. Zacho­waj pro­ste plecy, lekko napi­na­jąc brzuch.
4. Prawe kolano wci­śnij w podłogę, a lewe unieś do góry.
5. Stopy trzy­maj razem na podło­dze.
6. Przytrzy­maj roz­cią­gniętą gumę przez 3 sekundy.
7. Wyko­naj 15 powtó­rzeń na każdą stronę.

Wska­zówki:

Pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­cze­nia, utrzy­muj pro­ste plecy, uni­ka­jąc nadmier­nego wygię­cia w w kręgosłupie

Moż­liwe mody­fi­ka­cje:

Jeśli chcesz zwięk­szyć trud­ność ćwi­cze­nia, możesz użyć gumy o więk­szym opo­rze.

Korzy­ści z wyko­ny­wa­nia odwo­dze­nia leżąc na boku z gumą „clam­shell”:

Wzmac­niają mię­sień poślad­kowy średni i mię­sień poślad­kowy mniej­szy.
Popra­wiają sta­bil­ność tuło­wia.
Poma­gają w reduk­cji bólu ple­ców w szcze­gól­no­ści, kiedy ból poja­wia się pod­czas spa­ce­rów lub kiedy wcho­dzisz po scho­dach.

Pod­su­mo­wa­nie:
Ból ple­ców to powszechny pro­blem, który może mieć zna­czący wpływ na jakość życia. Może utrud­niać wyko­ny­wa­nie codzien­nych czyn­no­ści, a nawet unie­moż­li­wiać prze­trwa­nie 8 godzin przed kom­pu­te­rem w pracy.


Ćwi­cze­nia są jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów na zła­go­dze­nie bólu ple­ców i zapo­bie­ga­nie jego nawro­tom. Mogą one popra­wić siłę i ela­stycz­ność mię­śni, co może pomóc w sta­bi­li­za­cji krę­go­słupa i zmniej­sze­niu obcią­że­nia sta­wów. Mogą rów­nież pomóc w popra­wie rów­no­wagi i koor­dy­na­cji, co może zmniej­szyć ryzyko ura­zów.
Oprócz ćwi­czeń warto rów­nież zwró­cić uwagę na inne czyn­niki, które mogą przy­czyniać się do bólu ple­ców, takie jak:

Postawa ciała: utrzy­my­wa­nie pra­wi­dłowej postawy ciała pod­czas sie­dze­nia, cho­dze­nia i wyko­ny­wa­nia innych czyn­no­ści może pomóc w zmniej­sze­niu obcią­że­nia krę­go­słupa.
Prze­rwy pod­czas dłu­giego sie­dze­nia: wsta­wa­nie co 30–60 minut i wyko­ny­wa­nie krót­kich ćwi­czeń roz­cią­ga­ją­cych może pomóc w zapo­bie­ga­niu napię­ciom mię­śniowym.
Zła­go­dze­nie stresu: stres może pro­wa­dzić do napię­cia mię­śni, co może rów­nież przy­czyniać się do bólu ple­ców.

Ważne jest, aby wpro­wa­dzać zmiany stop­niowo i obser­wo­wać swój orga­nizm. Jeśli odczu­wasz ból, należy prze­rwać ćwi­cze­nia i skon­sul­to­wać się z tre­ne­rem, który zadba o bez­pie­czeń­stwo pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń.

Warto zadbać o swoją postawę ciała, wyko­ny­wać regu­larne ćwi­cze­nia i łago­dzić stres. Dzięki tym zmia­nom możesz zmniej­szyć ryzyko wystą­pie­nia bólu ple­ców i popra­wić swoją ogólną jakość życia.